• Gratis verzending vanaf € 120

  • Levering in 1-2 dagen (indien op voorraad)

  • Achteraf betalen mogelijk

  • Duurzaam & Handgemaakt

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ”Webwinkel” : Littlelolaby.com, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder naam Lolaby en nummer 70810060. ”Afnemer”: de potentiële Afnemer van zaken en/of diensten van Littlelolaby.com.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Littlelolaby.com, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Littlelolaby.com uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Littlelolaby.com is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Littlelolaby.com zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
1. Littlelolaby.com is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. Littlelolaby.com behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Littlelolaby.com het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door Littlelolaby.com genoemde (leverings-) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Littlelolaby.com bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Littlelolaby.com schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. Alle bestellingen worden op volgorde van binnenkomst betaling verzonden. Het versturen van een betaalbewijs heeft geen invloed op de snelheid van het verzenden. Wij wachten alle bijgeschreven betalingen af. We proberen dan uw bestelling binnen 1-2 werkdagen te verwerken.
2. Overschrijding van de door Littlelolaby.com opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval Littlelolaby.com de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Littlelolaby.com op schadevergoeding onverlet.
4. Bij overschrijding van meer dan 14 dagen na de maximale schriftelijk afgesproken levertijd bij speciale bestellingen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Littlelolaby.com te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
5. Verzending: De verzendkosten bedragen €5,50 voor alle pakketten binnen Nederland. De verzendkosten naar België of Duitsland bedragen €9,50. Verzending binnen Nederland is gratis voor alle bestedingen boven de €120. Verzending naar België en Duitsland is gratis voor alle bestedingen boven de €135.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Lolaby.nl zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Littlelolaby.com de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Littlelolaby.com daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Littlelolaby.com geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Littlelolaby.com kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Littlelolaby.com naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden.
2. De vorderingen van Littlelolaby.com op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Littlelolaby.com ter kennis gekomen omstandigheden Littlelolaby.com goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Littlelolaby.com de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. Speciaal voor u bestelde exclusieve artikelen worden niet retour genomen. Dit betreft custom-made artikelen met een gepersonaliseerde tekst op het product. Bij niet volledige levering zal het niet te leveren gedeelte terug worden betaald.
4. In de hierboven genoemde gevallen is Littlelolaby.com bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Littlelolaby.com schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode, retourrecht, ontbindingsrecht
1. Nadat de Afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de Afnemer de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Littlelolaby.com te ontbinden. Na deze 14 dagen krijgt de Afnemer nog 14 dagen om het product retour te sturen. De Afnemer moet hiervoor een retourformulier invullen en opgeven wat de reden is van de retournering. Een retourzending is voor rekening en risico van u als koper. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beschadigen of zoekraken van een retourzending.
Voor Custom Made producten met een extra personalisatie zoals naam of initialen geldt er geen bedenktijd. Deze producten worden speciaal voor de Afnemer gemaakt en aangepast, en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
2. Indien de Afnemer gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient de Afnemer dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Littlelolaby.com te melden. U dient hiervoor het modelformulier herroepingsrecht in te vullen. Deze is op te vragen per e-mail bij Littlelolaby.com.
Het product dient met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Littlelolaby.com geretourneerd worden. De Afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de Afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Afnemer de overeenkomst met Littlelolaby.com ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Littlelolaby.com deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Littlelolaby.com de retourmelding heeft ontvangen aan de Afnemer terugbetalen.
4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Littlelolaby.com schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de Afnemer komt, zal Littlelolaby.com de Afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Littlelolaby.com heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de Afnemer terug te betalen bedrag in te houden. De Afnemer dient er rekening mee te houden dat afgebeelde artikelen maat en kleur verschillen kunnen hebben ten opzichte van de werkelijkheid.

Artikel 8. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling. 2. Als de Afnemer een factuur van Littlelolaby.com niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Littlelolaby.com op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Garantie
1. De Afnemer is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Maat en kwantiteitsverschillen binnen een marge van 5% ten opzichte van de op de internetsite afgebeelde producten zijn niet voor reclame vatbaar en gelden derhalve als een levering binnen de normen van de gesloten overeenkomst. 2. Indien de Afnemer van mening is dat de producten niet aan het in de overeenkomst bepaalde beantwoorden, dient de Afnemer hiervan binnen acht werkdagen na aflevering van de producten melding te doen aan Littlelolaby.com.
3. Retourzendingen worden niet geaccepteerd, tenzij Littlelolaby.com hiertoe van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend, indien geen toestemming werd verleend zullen de goederen voor rekening en risico van de Afnemer worden geretourneerd of opgeslagen.
4. Retourzendingen zijn voor kosten van de Afnemer en dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Tevens dienen de retourzendingen deugdelijk verpakt te zijn en dient de retourzending voorzien te zijn van een kopie van de factuur met daarop aangegeven welke artikelen retour worden gezonden.
5. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren voor een tegoedbon of terugbetaling. Zie ook Artikel. 7. Schade toegebracht aan een artikel door bijtende stoffen zoals parfum of door vocht worden niet in behandeling genomen. De garantie komt in dit geval te vervallen.
6. Littlelolaby.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Afnemer of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Littlelolaby.com. Littlelolaby.com is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of bedrijfsschade, indirecte schade en winstderving of omzetderving. Indien Littlelolaby.com, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Littlelolaby.com tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de Afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Littlelolaby.com, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Littleolaby.com heeft voldaan.
3. In geval Littlelolaby.com de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Littlelolaby.com op schadevergoeding onverlet.

Artikel 11. Overmacht
1. Indien Littlelolaby.com door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 2. In geval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Littlelolaby.com als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 3. Littlelolaby.com zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 12. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Littlelolaby.com.
2. Indien een klacht gegrond is zal Littlelolaby.com de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Littlelolaby.com en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Een geschil kunt u voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De keuzes die gemaakt worden tijdens het bestelproces zijn onderdeel van de overeenkomst en kunnen in die zin afwijkend zijn van de algemene voorwaarden en Nederlands recht zoals het aanvaarden van het risico van brievenbuspost door de consument. Verlies en beschadigings-risico na verzending: Littlelolaby.com verlegt het verlies en beschadigings-risico door PostNL bij zakelijke klanten. Alle artikelen worden door ons zodanig verpakt dat de kans op beschadiging zeer gering is.

Littlelolaby.com is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Lolaby en nummer 70810060.